ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร Online  
กรมส่งเสริมการเกษตร
แบบรายงาน
ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ(รต.01)
- แบบรายงานที่ 1.9 รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช (รต.01) แบบรายปี
- แบบรายงานที่ 1.10 สถิติการปลูกพืช (รต.01) แบบรายปี
ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศ(รต.02)
- แบบรายงานที่ 2.9 รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช (รต.02) แบบรายปี
- แบบรายงานที่ 2.10 สถิติการปลูกพืช (รต.02) แบบรายปี
http://production.doae.go.th :: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวนคน online : 0 คน