ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร Online  
กรมส่งเสริมการเกษตร
รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช
ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ(รต.01)
- รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช (รต.01) แบบรายปี 2561/62
ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศ(รต.02)
- รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช (รต.02) แบบรายปี 2561
แบบรายงานที่ 1.9 รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช (รต.01) แบบรายปี
เลือกเงื่อนไข
ประเภทพืช:  
http://production.doae.go.th :: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวนคน online : 0 คน