ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร Online  
กรมส่งเสริมการเกษตร
แบบที่ 1.5 รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล
กลุ่มข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ จำแนกตามชนิดพืช
เลือกเงื่อนไข
ระดับข้อมูล:
ประเภทพืช:  
หน่วย
ฤดูกาล:
ตั้งแต่เดือน:   พ.ศ.
ถึงเดือน:   พ.ศ.
http://production.doae.go.th :: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวนคน online : 0 คน